Trainingszeiten

shorty.4.2017

T r a i n i n g s z e i t e n

Turniergruppe

Fungruppe

Freitag Sonntag

Sommerzeit

19:30 Uhr – 20:30 Uhr 17:30 Uhr – 18:30 Uhr

Winterzeit

18:30 Uhr – 19:30 Uhr